สั่งสอบปมสหกรณ์ฯครูมุกดาหารปล่อยกู้ลูกหนี้พิเศษให้เสร็จใน7วัน

13 Jan

“กรมส่งเสริมสหกรณ์” สั่งตรวจสอบการสหกรณ์ฯครูมุกดาหาร ปล่อยกู้ลูกหนี้พิเศษกว่า138ล้านบาท จี้ 1 สัปดาห์ ต้องมีคำตอบ ป้องกันความเสียหายในอนาคต เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จำนวน 3,500 คน ล่ารายชื่อร้องเรียนกับรองผวจ.มุกดาหารถึงการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์

ว่าไม่มีความโปร่งใสซึ่งในปีบัญชีของสหกรณ์ วันที่ 30 พ.ย. 2560 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 28,068,563.52 บาท ลดลงจากปีบัญชี 59 ซึ่งมีกำไรจำนวน 91,527,422.69 บาท เนื่องจากในปีบัญชี 30 พ.ย. 2560 ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี จากผู้สอบบัญชีภาคเอกชนมาเป็นผู้สอบบัญชีภาครัฐ ตามรอบการสอบบัญชี ซึ่งจากการสอบบัญชีพบว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์นั้นตั้งไว้ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่ำกว่าเกณฑ์แสดงถึงกำไรที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงของสหกรณ์ และเมื่อผู้สอบบัญชีของภาครัฐเข้าตรวจสอบ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินจำนวน 25,151,958.10 บาท ลูกหนี้สามัญ 16,930,831.32บาท ลูกหนี้พิเศษ 138,059,533.75 บาท ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์เพิ่มขึ้นเกือบ 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นตามมาตรฐานทางบัญชี

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จากข้อมูลฐานะทางบัญชีของสหกรณ์ดังกล่าว เป็นงบที่แสดงฐานะที่แท้จริงของสหกรณ์ ซึ่งมีกำไรลดลงจากเดิม 90 ล้านบาท เหลือเพียง 28 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อผลกำไรของสหกรณ์ลดลง ทำให้การจัดสรรปันผลเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกครูลดลง โดยสหกรณ์จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกได้แค่ร้อยละ 1.19 เฉลี่ยคืนให้ได้ร้อยละ1.17 ซึ่งต่ำลงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ทำให้สมาชิกเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ว่าอาจจะมีการบริหารงานที่ผิดพลาด ทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย จึงเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews