ศมส.พบวิถีชีวิตชาวมอญเจ็ดริ้ววิกฤติใกล้สูญ

25 Apr

ผลวิจัยอัตลักษณ์มอญเจ็ดริ้ว พบ วิถีชีวิตวัฒนธรรมวิกฤติเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจรากเหง้าเดิม ไม่พูดภาษา หวั่นวัฒนธรรมมอญสูญหาย ขณะที่ชาวบ้าน ผู้นำ ปราชญ์ชาวบ้าน เสนอจังหวัดตั้งศูนย์กลางเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมมอญ แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุน )นายเอนก สีหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารวิชาการ ศมส.  กล่าวว่า ตามที่ศมส.ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์มอญเจ็ดริ้ว

ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนชาติพันธุ์บริเวณลุ่มแม่น้ำภาคตะวันตก (ท่าจีน แม่กลอง และเพชรบุรี) ปีที่ 1 นั้น เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ร่วมประชุมแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมมอญเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาวไทย เชื้อสายมอญ หรือ มอญเจ็ดริ้ว เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งพบว่า กลุ่มชาวมอญเจ็ดริ้ว เป็นชุมชนมอญขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีจุดเด่นของการสืบทอดภาษา วัฒนธรรม และประเพณีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง เป็นที่รับรู้ในระดับจังหวัด  อีกทั้ง มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญด้วย

นายเอนก  กล่าวต่อไปว่า   ขณะเดียวกันผู้แทนชุมชนมอญเจ็ดริ้วในพื้นที่ศึกษา ยังได้ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจต่อศมส.ว่า  ถึงชุมชนจะมีการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวมอญเจ็ดริ้วต่อเนื่อง แต่ยังพบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญต่อการส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมมอญเจ็ดริ้ว คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชนที่รวดเร็ว  โดยเด็กและเยาวชนไม่สนทนาภาษามอญ ไม่สนใจ ศึกษาและสานต่อวัฒนธรรม   มีเพียงกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ และคนวัยกลางคนเท่านั้นที่จะรักษาความดั้งเดิมของวิถีชาวมอญเอาไว้ รวมทั้งยังพบว่า  กลุ่มคนรุ่นใหม่ยังออกนอกพื้นที่ไปหางานทำต่างถิ่น ส่งผลให้ขาดการรวมกลุ่มของชาวบ้านในช่วงอายุที่ต่างกัน  กระทั่งบางบ้านคนในครอบครัวขาดปฏิสัมพันธ์กัน  นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอต่อศมส.และนักวิชาการ ถึงการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวมอญอย่างรอบด้าน ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิพระครูสาครกิจโกศล (จ้อน วรุโณ) หรือหลวงปู่จ้อน ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มชาวบ้านได้เสนอโครงการเพื่อของบประมาณไปทางจังหวัด แต่ก็เงียบเฉย ไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews